Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2018

pseudooptymistka
8484 2527
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabrynia gabrynia
pseudooptymistka
pseudooptymistka
9235 9dcd 500
Yep. Not normal at all

May 25 2018

pseudooptymistka
6872 f44e
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viaPoranny Poranny
pseudooptymistka
4505 7b28
pseudooptymistka

Przyjaciel.

Potrzebuję przyjaciela. Ale nie takiego na chwilę. Kogoś nieobecnego, a równocześnie będącego w każdej złej chwili. Kogoś kto wysłucha mojego płaczu, powyciąga sztylety z moich pleców i opatrzy rany. Potrzebuję przyjaciela. Na zawsze. Nie na chwilę. Na wieczność. 
pseudooptymistka
pseudooptymistka
pseudooptymistka
pseudooptymistka
5566 c3eb 500
pseudooptymistka
Reposted fromweightless weightless vialentilcia lentilcia
pseudooptymistka
pseudooptymistka
7954 bdf3 500
Reposted from2017 2017 vialentilcia lentilcia
3376 b03e 500
Reposted fromtonightless tonightless vialentilcia lentilcia
pseudooptymistka
4084 7e6e
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
pseudooptymistka
4955 43cd 500
pseudooptymistka
1459 9f1c 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
8731 817e 500
Reposted fromfollow follow viazupamarzen zupamarzen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl